Uwaga: Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny (m.in. w celach reklamowych oraz dostosowania stron do indywidualnych potrzeb użytkowników), a także w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie zmienisz ustawień dotyczących plików cookies oznacza to, że zostaną one zapisane w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.

Zamknij

Egzaminy zawodowe

W trakcie 5-letniej nauki w technikum każdego ucznia czekają dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których uzyskuje się tytuł zawodowy technika. Egzamin zawodowy podzielony jest na dwie części: część pisemną (teoretyczną) oraz część praktyczną, i obie z nich przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji zawodowej. W naszym technikum egzamin z pierwszej kwalifikacji zaplanowany jest na koniec VI semestru, a z drugiej kwalifikacji – na koniec IX semestru. W Technikum Kreatywnym aktualnie kształcimy w dwóch zawodach: technik informatyk oraz technik fotografii i multimediów. Zawody te są podzielone odpowiednio na następujące kwalifikacje:

 • Kwalifikacja INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • Kwalifikacja INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • Kwalifikacja AUD.02 – Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
 • Kwalifikacja AUD.05 – Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

 1. 15.09.2023 – Termin ostateczny złożenia deklaracji na egzaminy zawodowe w sesji Zima 2024
 2. 10-11.01.2024 – Część pisemna egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 (INF.03, AUD.05, poprawkowe INF.02, AUD.02)
 3. 15-16.01.2024 – Część praktyczna egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 (INF.03)
 4. 16-17.01.2024 – Część praktyczna egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 (AUD.05)
 5. 12.01.2024 – Część praktyczna egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 (poprawkowy AUD.02)
 6. 18.01.2024 – Część praktyczna egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 (poprawkowy INF.02)
 7. 5.02.2024 – Termin ostateczny złożenia deklaracji na egzaminy zawodowe w sesji Lato 2024
 8. 31.03.2024 – Ogłoszenie przez CKE wyników egzaminów z sesji Zima 2024
 9. 4-10.06.2024 – Część pisemna egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024
 10. 3-7.06.2024 – Część praktyczna egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024 (AUD.02)
 11. 10-13.06.2024 – Część praktyczna egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024 (INF.03)
 12. 12-15.06.2024 – Część praktyczna egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024 (AUD.05)
 13. 12-17.06.2024 – Część praktyczna egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024 (INF.02)
 14. 31.08.2024 – Ogłoszenie przez CKE wyników egzaminów z sesji Lato 2024

Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminach ustalonych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w porozumieniu z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe dla uczniów technikum, odpowiednio w danym roku szkolnym lub danym semestrze. Przystąpienie do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły semestrze lub roku szkolnym jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy, na następny semestr lub ukończenia szkoły. Uczeń składa dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza, pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. Uczeń niepełnosprawny, chory, z dysfunkcją może przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie dokumentów o stanie zdrowia lub rodzaju dysfunkcji będących podstawą dostosowania egzaminu. Szczegółowa informacja w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego jest zamieszczona na stronach internetowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie). Dokumenty będące podstawą dostosowania warunków i formy egzaminu zawodowego (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, opinia rady pedagogicznej, zaświadczenie lekarskie o chorobie lub niesprawności czasowej) uczeń składa wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu. Do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego zdający przystępuje w szkole, do której uczęszcza. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, i polega na wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli spełnił oba poniższe warunki:

 1. z części pisemnej uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego)
 2. z części praktycznej uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.