Update cookies preferences

Egzaminy zawodowe

W trakcie nauki w Technikum Kreatywnym każdego ucznia czekają dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których uzyskuje się tytuł zawodowy technika. Egzamin zawodowy podzielony jest na dwie części: część teoretyczną oraz część praktyczną. Obie z nich przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji zawodowej.
Egzamin z pierwszej kwalifikacji zaplanowany jest na koniec VI semestru, a z drugiej kwalifikacji – na koniec IX semestru. W Technikum Kreatywnym aktualnie kształcimy w dwóch zawodach: technik informatyk oraz technik fotografii i multimediów. Zawody te są podzielone odpowiednio na następujące kwalifikacje:
  • Kwalifikacja INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • Kwalifikacja INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • Kwalifikacja AUD.02 – Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Kwalifikacja AUD.05 – Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

WAŻNE!
Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe dla uczniów technikum, odpowiednio w danym roku szkolnym lub danym semestrze. Przystąpienie do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły semestrze lub roku szkolnym jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy, na następny semestr lub ukończenia szkoły.
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, i polega na wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli spełnił oba poniższe warunki:

  • z części pisemnej uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego)
  • z części praktycznej uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

WAŻNE!
Aby przystąpić do egzaminu zawodowego, uczeń zobowiązany jest złożyć dyrektorowi Technikum Kreatywnego pisemną deklarację, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. Uczeń niepełnosprawny, chory, z dysfunkcją może przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie dokumentów o stanie zdrowia lub rodzaju dysfunkcji będących podstawą dostosowania egzaminu.
TERMINARZ EGZAMINÓW W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
15.09.2023 – Termin ostateczny złożenia deklaracji na egzaminy zawodowe w sesji Zima 2024
10-11.01.2024 – Część pisemna egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 (INF.03, AUD.05, poprawkowe INF.02, AUD.02)
15-16.01.2024 – Część praktyczna egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 (INF.03)
16-17.01.2024 – Część praktyczna egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 (AUD.05)
12.01.2024 – Część praktyczna egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 (poprawkowy AUD.02)
18.01.2024 – Część praktyczna egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 (poprawkowy INF.02)
5.02.2024 – Termin ostateczny złożenia deklaracji na egzaminy zawodowe w sesji Lato 2024
31.03.2024 – Ogłoszenie przez CKE wyników egzaminów z sesji Zima 2024
4-10.06.2024 – Część pisemna egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024
3-7.06.2024 – Część praktyczna egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024 (AUD.02)
10-13.06.2024 – Część praktyczna egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024 (INF.03)
12-15.06.2024 – Część praktyczna egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024 (AUD.05)
12-17.06.2024 – Część praktyczna egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024 (INF.02)
31.08.2024 – Ogłoszenie przez CKE wyników egzaminów z sesji Lato 2024