Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391). Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum i szkole policealnej dodatkowo w formie praktyk zawodowych. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania oraz pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

W Technikum Kreatywnym praktyka zawodowa realizowana jest w dwóch obowiązkowych etapach:

 • Praktyka zawodowa na terenie szkoły w pracowniach Technikum – w klasie III
 • Praktyka zawodowa w podmiotach zewnętrznych – w klasie IV

Szczegółowe zasady organizacji i realizacji praktyki zawodowej, obowiązki Ucznia, zasady prowadzenia Dziennika i oceniania zawarte są w Regulaminie odbywania praktyki zawodowej obowiązującym w danym roku szkolnym.

WAŻNE!

Brak zaliczenia praktyk zawodowych może skutkować nieklasyfikowaniem albo negatywną oceną śródroczną i/lub roczną.

Według art. 44h ustawy o systemie oświaty w technikum i branżowej szkole I stopnia, które organizują praktyczną naukę zawodu, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu ustalają nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub osoby prowadzące praktyczną naukę zawodu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe.

Dla ucznia technikum i branżowej szkoły I stopnia nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu (art. 44l ust. 5 u.s.o.).

W przypadku praktyk realizowanych na terenie Technikum Kreatywnego do obowiązków Ucznia-praktykanta należy przygotowanie, systematyczne prowadzenie, a na koniec przekazanie Opiekunowi praktyk następujących dokumentów:

 1. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem odbywania praktyki zawodowej w Technikum Kreatywnym obowiązującym w danym roku szkolnym
 2. Wstępna dokumentacja z propozycją projektu edukacyjnego do zaakceptowania przez Opiekuna praktyk (z uzasadnieniem, harmonogramem i ewentualnym szczegółowym kosztorysem projektu)
 3. Całoroczny Dziennik praktyk zawodowych w wersji elektronicznej z opisem poszczególnych godzin pracy
 4. Szczegółowa dokumentacja techniczna zrealizowanego projektu w ramach praktyk zawodowych
 5. Sprawozdanie ucznia z odbytej praktyki zawodowej

W przypadku praktyk realizowanych w podmiotach zewnętrznych do obowiązków Ucznia-praktykanta należy przygotowanie, systematyczne prowadzenie, a na koniec przekazanie szkolnemu Opiekunowi praktyk następujących dokumentów:

 1. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem odbywania praktyki zawodowej w Technikum Kreatywnym obowiązującym w danym roku szkolnym
 2. Propozycja podmiotu zewnętrznego (firma, instytucja), w którym Uczeń chciałby realizować praktykę zawodową (na podstawie przekazanych danych teleadresowych szkoła dokonuje weryfikacji planowanego miejsca praktyki); w przypadku, kiedy Uczeń takiego nie wskaże, szkoła wyznacza miejsce odbycia praktyki zawodowej
 3. Umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy Dyrektorem szkoły i szkolnym Opiekunem praktyki a pracodawcą przyjmującym Ucznia na praktyczną naukę zawodu (w 2 egzemplarzach)
 4. Zatwierdzony pisemnie przez podmiot zewnętrzny Program praktyk zawodowych dla danego zawodu
 5. Dziennik praktyk zawodowych w wersji elektronicznej z opisem poszczególnych godzin pracy
 6. Karta oceny praktykanta wypełniona i podpisana przez zakładowego Opiekuna praktyki
 7. Zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej wystawione i potwierdzone przez przedstawiciela podmiotu zewnętrznego na podstawie udostępnionego formularza (w 2 egzemplarzach: jeden dla szkoły, drugi dla ucznia)
 8. Sprawozdanie ucznia z odbytej praktyki zawodowej
 9. Opcjonalne załączniki (np. schematy, ilustracje, raporty, wzory dokumentów związane tematycznie z czynnościami wykonywanymi podczas praktyk)
 10. Adres proponowanego miejsca praktyk wraz z danymi kontaktowymi prosimy przesyłać na skrzynkę pocztową: praktyki@technikumkreatywne.pl